24h LeMans Special
Menu
Indkøbsvogn
Sum: 0,00 € (0)
24h LeMans Special

Kampagneperiode indtil: 2024-06-26

INDKøBSVOGN

Artikler i indkøbsvogn: 0

Sum: 0,00 €

Tjenesten telefon

+49 6443-81284-28

man - Fredag: 9:00 - 16:30 kl
Sa: 8:00 - 18:00 kl

Værdibeviser

PayPal
Amazon Pay
Master Card
Visa
American Express
JCB
Diners Club
Union Pay
Discover
Klarna
Giropay
Sofort Überweisung
Nachnahme
Vorkasse
Deutsche Post - DHL PaketDHL Express

Datasikkerhed

Privatlivspolitik

Vi tager beskyttelsen af dine data alvorligt og er omhyggelige med at indsamle og gemme så få oplysninger som muligt. Samtidig er det dog nødvendigt at gemme og behandle en vis mængde brugeroplysninger for at kunne garantere og forbedre driften af denne webside. Brug af denne internetside er grundlæggende mulig uden at angive nogen form for personoplysninger. En indordning af oplysninger til en bestemt personen fortages ikke herved – med mindre du oplyser os dit navn, for eksempel i en e-mail, gennem en af vores formularer eller i forbindelse med en bestilling.

Hvis du anvender en af de tjenester, vi tilbyder på denne webside, eller køber varer, forudsætter dette også regelmæssigt indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger, som for eksempel dit navn, din adresse, din e-mailadresse eller dit telefonnummer. Denne indsamling, behandling og opbevaring foregår enten på grundlag af dit tidligere opnåede udtrykkelige samtykke eller en tilsvarende juridisk godkendelse og på grundlag af bestemmelserne i den europæiske databeskyttelsesforordning og den tyske forbundslov om databeskyttelse.

Vi vil her gerne informere dig om karakteren og omfanget af samt formålet med de data, der indsamles, behandles, opbevares og bruges af os via denne webside samt dine eksisterende rettigheder.

Vi anvender en SSL-transportkryptering på denne side. Det har bl.a. til formål at beskytte fortroligt indhold, for eksempel ved henvendelser til os. At forbindelsen virkelig er krypteret kan du se i adresselinjen i din browser, som altid begynder med "https: //" og bekræfter den eksisterende transportkryptering med et grønt låsesymbol.

1. Navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige jf. den generelle forordning om databeskyttelse og andre bestemmelser om databeskyttelse er:

ck-modelcars Christoph Krombach e.K.
Willeckstr. 7, 35614 Asslar, Germany
datenschutz@ck-modelcars.de


Ekstern databeskyttelsesansvarlig:

PROLIANCE GmbH
Leopoldstr. 21, 80802 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

2. Definitioner

Databeskyttelsesloven har en særlig terminologi, som vi også bruger i denne privatlivspolitik i overensstemmelse med de juridiske definitioner i den europæiske databeskyttelsesforordning. I denne privatlivspolitik definerer udtrykket

 • personoplysninger“
  enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«)
 • registrerede"
 • enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet,
 • behandling“
  enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse,
 • begrænsning af behandling“
  mærkning af opbevarede personoplysninger med den hensigt at begrænse fremtidig behandling af disse oplysninger,
 • profiling“
  enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser,
 • pseudonymisering“
  behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person,
 • register“ enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelig efter bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt eller decentralt eller er fordelt på funktionsbestemt eller geografisk grundlag,
 • dataansvarlig“ en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger; hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret,
 • databehandler“
  en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne
 • modtager“
  en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil personoplysninger videregives, uanset om det er en tredjemand eller ej. Offentlige myndigheder, som vil kunne få meddelt personoplysninger som led i en isoleret forespørgsel i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, anses dog ikke for modtagere; de offentlige myndigheders behandling af disse oplysninger skal overholde de gældende databeskyttelsesregler afhængigt af formålet med behandlingen,
 • tredjepart“
  en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger,
 • Samtykke“ fra den registrerede
  enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling,
 • brud på persondatasikkerheden“
  et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet,
 • grænseoverskridende behandling
 • behandling af personoplysninger, der finder sted som led i aktiviteter, som udføres for en dataansvarligs eller en databehandlers virksomheder i mere end én medlemsstat i Unionen, hvor den dataansvarlige eller databehandleren er etableret i mere end én medlemsstat, eller
 • behandling af personoplysninger, der finder sted som led i aktiviteter, som udføres for en dataansvarligs eller en databehandlers eneste etablering i Unionen, men som i væsentlig grad påvirker eller sandsynligvis i væsentlig grad vil kunne påvirke registrerede i mere end én medlemsstat,
 • relevant og begrundet indsigelse
  en indsigelse mod et udkast til afgørelse om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af denne forordning, eller hvorvidt en planlagt foranstaltning i forbindelse med den dataansvarlige eller databehandleren overholder denne forordning, og som klart påviser betydningen af de risici, som udkastet til afgørelse udgør for registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og, hvis det er relevant, for den frie udveksling af personoplysninger i Unionen.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Vores behandling af personoplysninger sker på grundlag af bestemmelserne i den europæiske databeskyttelsesforordning samt den tyske forbundslov om databeskyttelse.

 • Til behandling, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt formål, sker behandlingen på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen.
 • Såfremt behandlingen af personoplysninger sker med hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i (som f.eks. ved levering af varer eller udførelsen af en anden tjeneste eller modydelse), eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (f.eks. ved forespørgsler til vores produkter eller tjenester), foretages behandlingen iht. artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen.
 • Såfremt en behandling af personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os, som for eksempel opfyldelsen af skattemæssige forpligtelser eller kommercielle krav om opbevaring, foretages behandlingen iht. artikel 6, stk. 1, litra c i databeskyttelsesforordningen.
 • Hvis behandlingen skulle blive nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser vil behandlingen på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra d i databeskyttelsesforordningen.
 • Behandling af personoplysninger, som er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor. En sådan legitim interesse repræsenterer også vores forretningsaktiviteter til fordel for alle vores medarbejdere og vores aktionærer.

Levering af personoplysninger kan være krævet af juridiske grunde (f.eks. handelsretlige eller skattemæssig) eller være nødvendig med henblik på udførelse af en kontrakt. Hvis sådanne oplysninger ikke stilles til rådighed for os (f.eks. oplysninger om en aftalepartner), kan vi ikke indgå en tilsvarende kontrakt.

4. Logfiler

 • På vores internetserver føres, som på andre webservere, en protokolfil. I denne protokolfil gemmes optegnelser indeholdende
 • IP-adressen, som du anvender på internettet, og den internet-service-provider, som du anvender
 • dato og klokkeslæt for hver adgang til vores webside,
 • den præcise URL for de enkelte websider, som du besøger
 • de oplysninger, som du har anmodet serveren om,
 • Generelle oplysninger om den webbrowser (særligt browsertypen og versionen) og operativsystemet, som du benytter ved din adgang til websiden samt
 • delvist den webside, som du kom fra, da du tilgik vores internet-tilbud (den såkaldte „referrer“)

. Disse oplysninger behøves og anvendes af os

 • til korrekt levering af den respektive hjemmeside
 • til statistiske formål,
 • til yderligere forbedring af vores internet-tilbud og til optimering af de indeholdte reklamer,
 • til permanent garanti af funktionen og integriteten af vores informationstekniske systemer inklusive sikringsforanstaltninger i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer samt
 • i tilfælde af et angreb på vores informationstekniske systemer til levering af de nødvendige oplysninger til retshåndhævende myndigheder

Disse oplysninger indsamles anonymt og opbevares adskilt fra alle personoplysninger, som en registreret giver os.

5. Cookies og brugsprofiler

Inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser kan vi analysere brugsprofiler under et pseudonym

 • til levering af brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden at sætte cookies.
 • i forbindelse med vores webshop til at huske de artikler, som du har lagt i din (virtuelle) indkøbskurv,
 • I forbindelse med en tilmelding som bruger (login), som du har foretaget,
 • til reklameformål, til markedsforskning samt
 • til forbedring af vores tjenester og internettilbud,

med mindre du har gjort brug af din lovmæssige ret til at gøre indsigelse mod denne brug af dine oplysninger. En del af vores tjenester kræver, at vi anvender såkaldte cookies.

Cookies er små datamængder (tekstfiler), som din internetbrowser gemmer på din computer. Cookies kan gemme oplysninger om dit besøg på vores webside, som giver os mulighed for at genkende din browser og skelne den fra andre registreredes browsere.

De fleste browsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Du kan dog til enhver tid konfigurere din browser på en sådan måde, at den afviser cookies eller beder om bekræftelse på forhånd. Hvis du afviser cookies, kan det dog betyde, at ikke alle tilbud og funktioner på denne webside fungerer eller kan bruges uden forstyrrelser.

Yderligere detaljer om anvendelsen af cookies på denne webside – inklusive de eksisterende opt-out-muligheder –finder du i denne privatlivspolitik i afsnittene

 • om intern besøgsstatistik og
 • om besøgertracking gennem reklamenetværk.

6. Intern besøgerstatistik

Denne webside bruger "Google Analytics" til den statistiske analyse af besøg. Dette er en webanalysetjeneste, der tilbydes af firmaet Google Inc. Firmaet Google Inc. er dermed databehandler på vores vegne. Dataindsamlingen og -behandlingen foretages herved på servere, der drives af firmaet Google, og der som regel ikke befinder sig i EU, men i USA. Hertil fremstilles pseudonyme brugsprofiler for de besøgende på vores webside.

Vi anvender webanalysetjenesten „Google Analytics“ med aktiveret „IP-anonymisering“. Dermed forkortes IP-adressen for besøgende på vores webside. Denne forkortelse af IP-adresse foretages ikke af os, men af firmaet Google Inc.

Firmaet Google Inc. anvender til „Google Analytics“ cookies, hvis oplysninger udlæses af Google, overføres til servere placeret i USA og behandles og opbevares der.

Vigtigt for dig Installationen af cookies kan generelt forhindres ved en tilsvarende indstilling af din browsersoftware. Som alternativ kan du også forhindre Googles registrering, behandling og opbevaring af oplysningerne, som skabes af cookies ved at downloade og installere det browser-plugin som findes på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk.

Den gældende privatlivspolitik for tjenesten „Google Analytics“ fra Google Inc. kan du se under https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=dk.

7. E-mails og kontaktformularer

Hvis du sender os en e-mail eller kontakter os via en kontaktformular, vil de personoplysninger, der videregives til os frivilligt med det formål at behandle eller kontakte os, automatisk gemmes og om nødvendigt behandles. Dette omfatter - så vidt det er angivet af dig - især navn, din adresse eller e-mailadresse, dit telefonnummer samt andre oplysninger, der frivilligt leveres af dig. Desuden vil vi også gemme den IP-adresse, som du bruger, når du kontakter os via en formular på denne webside. Grundlæggende bruger vi kun de heraf resulterende personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at behandle dine henvendelser og ordrer. En overførsel af disse data til tredjeparter finder ikke sted, medmindre vi er lovligt forpligtet til at gøre dette.

8. Registrering

Det er muligt for dig at registrere dig på denne webside. Denne registrering sker ved at oplyse personoplysninger, som vi forespørger i den hertil beregnede formular. Derudover registreres den IP-adresse, som du anvender, samt dato og klokkeslæt for indsendelsen af registreringsformularen. Disse personoplysninger indsamles og opbevares af os til intern anvendelse, til kommunikation med dig, til afvikling af eksisterende eller fremtidige kontraktmæssige forhold (f.eks. bestillinger), til beskyttelse af vores tekniske system og til beskyttelse mod misbrug samt eventuelt til videreformidling til en eller flere partnere (som f.eks. post-, pakke- og betalingstjenesteydere).

Som registreret person kan du til hver en tid lade personoplysninger, som du har angivet ved registreringen, ændre eller slette, såfremt det ikke strider mod lovmæssige bestemmelser – som eksempelvis lovmæssige opbevaringspligter. Du kan også altid få oplyst, hvilke personoplysninger vi har gemt om dig som registreret.

9. Nyhedsbrev

Såfremt du abonnerer på et nyhedsbrev, der tilbydes af os på denne webside, skal du give os visse personoplysninger, især din e-mailadresse, via den tilsvarende formular.

Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet anvender vi af retslige grunde „double-opt-in“-metoden, hvorved en automatisk behandlet bekræftelsesmail sendes til den e-mailadresse, som du har angivet. Herved kontrollerer vi, om indehaveren af den e-mailadresse, som du har angivet som registreret person, virkelig har autoriseret modtagelsen af nyhedsbrevet.

De personoplysninger, som er indsamlet i forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet, anvender vi udelukkende

 • til at udsende nyhedsbrevet samt
 • til forsendelse af informationer og forespørgsler pr. e-mail, som er nødvendig til driften eller videreudviklingen af nyhedsbrevet.

Et abonnement på vores nyhedsbrev kan til hver en tid opsiges, samtykket til opbevaringen af personoplysninger kan altid trækkes tilbage. Denne opsigelse el. tilbagetrækningen af samtykke kan foretages via linket, som er i hvert nyhedsbrev, eller en anden henvendelse til den dataansvarlige. Både ved en opsigelse og ved en tilbagetrækning af samtykket sletter vi personoplysningerne, såfremt det ikke er i modstrid med lovmæssige krav, samt stopper med at sende nyhedsbrevet til den registrerede.

Udover oplysningerne som er indtastet i formularen, gemmer vi også dato og klokkeslæt for tilmeldingen samt din anvendte IP-adresse. Dette gøres med henblik på vores egen retlige beskyttelse og med det formål at beskytte vores tekniske systemer mod misbrug.

De nyhedsbreve, vi sender, indeholder tæller-pixels dvs. indlejret miniaturegrafik i e-mailen, hvis åbning registreres i en logfil og bruges til at identificere, hvorvidt og hvornår de respektive nyhedsbreve blev åbnet. På samme måde foretages også en optegnelse og analyse af aktiveringen af de links, som nyhedsbrevet indeholder. Opbevaring og behandling af disse oplysninger foregår udelukkende med henblik på en statistisk evaluering af nyhedsbrevet, til optimering af nyhedsbrevet samt til bedre tilpasning af nyhedsbrevets indhold til de respektive abonnenter.

10. Online-reklame

 1. Brug af Google Adwords Conversion
  • Vi anvender tjenesten fra Google Adwords til ved hjælp af reklame (såkaldte Google Adwords) på eksterne websider at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud. I relation til oplysningerne fra reklamekampagnen kan vi analysere, hvor succesfulde de enkelte marketingsforanstaltninger er. Vi bestræber os hermed på at vise dig reklamer, som er interessante for dig, for at gøre vores webside mere interessant for dig og på at opnå en fair afregning af reklameudgifter.
  • Dette reklamemateriale udleveres af Google via såkaldte „ad servers“. Hertil bruger vi Ad Server cookies, som måler vores præstation med bestemte parametre, som visning af annoncer eller brugerklik. Hvis du kommer til vores webside via en Google-annonce, gemmes en cookie fra Google Adwords på din pc. Disse cookies mister som regel deres gyldighed efter 30 dage og har ikke til formål at identificere dig personligt. Sammen med denne cookie gemmes som regel følgende analyseværdier: Unique Cookie-ID, antal Ad Impressions pr. placering (frequency), seneste impression (relevant for post-view-conversions) samt opt-out-oplysninger (markering af, at brugeren ikke ønsker at blive adspurgt igen).
  • Disse cookies gør det muligt, at Google kan genkende din internetbrowser. Såfremt en bruger besøger bestemte sider på en Adword-kundes webside og cookien, som er gemt på brugerens computer, ikke er udløbet endnu, kan Google og kunden registrere, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet videresendt til denne side. Hver Adwords-kunde tildeles en egen cookie. Cookies kan dermed ikke spores via Adwords-kundernes websider. Vi indsamler og behandler ikke selv personoplysninger i forbindelse med de nævnte reklamer. Vi får kun stillet statistiske analyser til rådighed af Google. Ved hjælp af disse analyser kan vi vurdere hvilke af de anvendte reklamer, som er særligt effektive. Yderligere oplysninger fra anvendelsen af reklamen modtager vi ikke, især har vi ikke mulighed for at identificere brugeren ved hjælp af disse oplysninger.
  • På grund af de anvendte marketingsværktøjer opbygger din browser automatisk en direkte forbindelse til serveren hos Google. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af oplysningerne, som Google indsamler ved anvendelsen af dette værktøj og informerer dig derfor tilsvarende om vores viden: Med integrationen af Adwords Conversion får Google oplysning om, at du har tilgået den tilsvarende del af vores internetside eller har klikket på en annonce fra os. Såfremt du er registreret ved en af Googles tjenester, kan Google tilordne dit besøg til din konto. Selv hvis du ikke er hhv. registreret hos Google eller har logget dig ind, er der mulighed for at udbyderen finder ud af din IP-adresse og gemmer den.
  • Du kan forhindre deltagelse i denne tracking på forskellige måder: a) ved en tilsvarende indstilling af din browser-software, især medfører undertrykkelsen af tredjepart-cookies, at du ikke modtager annoncer fra tredjepart, b) ved deaktivering af cookies til conversion-tracking ved at indstille din browser sådan, at cookies fra domænet „www.googleadservices.com“ blokeres, https://www.google.de/settings/ads, hvorved denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies, c) ved deaktivering af interesserelaterede annoncer fra udbydere, som er del af selvreguleringskampagnen About Ads“ via linket http://www.aboutads.info/choices, hvorved denne indstilling slettes, hvis du sletter dine cookies, d) ved permanent deaktivering i din browser Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via linket https://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi påpeger, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne i dette tilbud fuldt ud.
  • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er art. 6, stk.1, første punktum, litra f i GDPR. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Google finder du her: https://www.google.com/intl/dk/policies/privacy og https://services.google.com/sitestats/dk.html. Alternativt kan du besøge websiden for Network Advertising Initiative (NAI) under https://www.networkadvertising.org. Google har underkastet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Remarketing
  Ud over Adwords Conversion bruger vi applikationen Google Remarketing. Der er tale om en metode, hvormed vi gerne vil henvende os til dig igen. Med denne anvendelse kan vores reklameannoncer vises for dig i din fortsatte internetbrug efter dit besøg på vores webside. Dette sker ved hjælp af cookies, som gemmes i din browser, hvormed Google registrerer og analyserer din brugsadfærd ved besøg af forskellige websider. Således kan Google konstatere, at du har besøgt vores webside før. Ifølge Googles eget udsagn foretages der ingen sammenføring af de indsamlede oplysninger i forbindelse med Remarketing og dine personoplysninger, som Google evt. har gemt. Ifølge Google anvendes ved Remarketing en pseudonymisering.
 3. DoubleClick by Google
  • Denne webside anvender fortsat online marketing-værtøjet DoubleClick by Google. DoubleClick anvender cookies, for at vise relevante annoncer for brugeren, til at forbedre rapporterne om kampagneeffekten og for at undgå, at en bruger ser den samme annonce flere gange. Via et cookie-ID registrerer Google, hvilke annoncer vises i hvilken browser, og kan således forhindre, at disse vises flere gange. Derudover kan DoubleClick ved hjælp af cookie-ID’s registrere såkaldte conversions, som har relation til annonceanmodninger. Det er for eksempel tilfældet, hvis en bruger ser en DoubleClick-annonce og senere tilgår annoncørens webside og køber noget der. Ifølge Google indeholder DoubleClick-cookies ingen personoplysninger.
  • På grund af de anvendte marketingsværktøjer opbygger din browser automatisk en direkte forbindelse til serveren hos Google. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af oplysningerne, som Google indsamler ved anvendelsen af dette værktøj og informerer dig derfor tilsvarende om vores viden: Med integrationen af DoubleClick får Google oplysning om, at du har tilgået den tilsvarende del af vores internetside eller har klikket på en annonce fra os. Såfremt du er registreret ved en af Googles tjenester, kan Google tilordne dit besøg til din konto. Selv hvis du ikke er hhv. registreret hos Google eller har logget dig ind, er der mulighed for at udbyderen finder ud af din IP-adresse og gemmer den.
  • Du kan forhindre deltagelse i denne tracking på forskellige måder: a) ved en tilsvarende indstilling af din browser-software, især føre undertrykkelsen af tredjepart-cookies til at du ikke modtager annoncer fra tredjepar, b) ved deaktivering af cookies til conversion-tracking, ved at indstille din browser sådan, at cookies fra domænet „www.googleadservices.com“ blokeres, https://www.google.de/settings/ads, hvorved denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies, c) ved deaktivering af interesserelaterede annoncer fra udbydere, som er del af selvreguleringskampagnen About Ads“ via linket http://www.aboutads.info/choices, hvorved denne indstilling slettes, hvis du sletter dine cookies, d) ved permanent deaktivering i din browser Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via linket https://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi påpeger, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne i dette tilbud fuldt ud.
  • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er art. 6, stk.1, første punktum, litra f i GDPR. Yderligere oplysninger om DoubleClick by Google finder du på https://www.google.de/doubleclick og https://support.google.com/adsense/answer/2839090, samt om Googles generelle privatlivspolitik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativt kan du besøge websiden for Network Advertising Initiative (NAI) under http://www.networkadvertising.org. Google har underkastet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 4. Facebook Custom Audiences
  • Websiden benytter fortsat remarketing-funktionen „Custom Audiences“ fra Facebook Inc. („Facebook“). Hermed kan brugerne af websiden i forbindelse med besøg på det sociale netværk Facebook eller andre websider, som også benytter metoden, vises interesserelaterede reklameannoncer ((„Facebook-Ads“). Vi bestræber hos hermed på at vise dig reklamer, som er interessante for dig, for at gøre vores webside mere interessant for dig.
  • På grund af de anvendte marketingsværktøjer opbygger din browser automatisk en direkte forbindelse til serveren hos Facebook. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af oplysningerne, som Facebook indsamler ved anvendelsen af dette værktøj og informerer dig derfor tilsvarende om vores viden: Med integrationen af Facebook Custom Audiences får Facebook oplysning om, at du har tilgået den tilsvarende webside på vores site eller har klikket på en annonce fra os. Såfremt du er registreret ved en af Facebooks tjenester, kan Facebook tilordne besøget til din konto. Selv hvis du ikke er hhv. registreret hos Facebook eller har logget dig ind, er der mulighed for at udbyderen finder ud af din IP-adresse samt andre identifikatorer og gemmer dem.
  • Deaktiveringen af funktionen „Facebook Custom Audiences“ er mulig [her og] for brugere som er loggede ind under https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.
  • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er art. 6, stk.1, første punktum, litra f i GDPR. Yderligere oplysninger om Facebooks behandling af oplysninger finder du under https://www.facebook.com/about/privacy.

11. Integration af Trusted Shops Trustbadge

Til visning af vores Trusted Shops stempel og de eventuelt indsamlede bedømmelser samt udbuddet af Trusted Shops produkter til købere efter en bestilling er Trusted Shops Trustbadge integreret på denne webside.

Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser, som overvejer i forbindelse med en vægtning af interesser, i den optimale markedsføring af vores tilbud i henhold til § 6, stk. 1, første punktum, litra f i GDPR. Trustbadge og der hermed forbundne tjenester er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, D-50823 Köln.

Når Trustbadge hentes gemmer webserveren automatisk en såkaldt server-logfile, som f.eks. indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for åbningen, overførte datamængde og den forespørgende provider (adgangsdata) og dokumenterer åbningen. Disse adgangsdata analyseres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter dit besøg på siden.

Yderligere personoplysninger overføres kun til Trusted Shops, hvis du har givet samtykke hertil, hvis du efter at have afsluttet en bestilling bestemmer dig for at gøre brug af Trusted Shops produkter eller hvis du allerede er registreret til brugen. I dette tilfælde gælder den gældende aftale, som er indgået mellem dig og Trusted Shops.

12. Integration af Google kundebedømmelser

Til visning af Google kundebedømmelser og de eventuelt indsamlede bedømmelser er Widget Google kundebedømmelser integreret på denne webside.

Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser, som overvejer i forbindelse med en vægtning af interesser, i den optimale markedsføring af vores tilbud i henhold til § 6, stk. 1, første punktum, litra f i GDPR. Denne Widget og dermed udbudte tjenester er et tilbud fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Når denne widget hentes, gemmer webserveren automatisk en såkaldt server-logfile, som f.eks. indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for åbningen, den overførte datamængde og den forespørgende provider (adgangsdata) og dokumenterer åbningen. Desuden videregives ved udførte bestillinger bestillingsnummeret, e-mailadressen, fakturalandet og identifikationsnummeret på de købte produkter.

Privatlivspolitikken finder du på https://www.google.com/policies/privacy/. Under https://adssettings.google.com/authenticated kan du gøre indsigelse mod data behandlingen.

13. Google Maps kort

Denne webside anvender korttjenesten „Google Maps“ fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De behandlede data kan især indeholde lokaliseringsdata og brugernes IP-adresser, som imidlertid ikke indsamles uden deres samtykke (som en del af indstillingerne for deres mobilenheder og browsere). Disse oplysninger kan blive behandlet i USA. Privatlivspolitikken finder du på https://www.google.com/policies/privacy/. Under https://adssettings.google.com/authenticated kan du gøre indsigelse mod data behandlingen.

14. Youtube videoer

Denne webside anvender „YouTube“-videoer fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vi anvender det udvidede databeskyttelsesmodus „nocookie“. Privatlivspolitikken finder du på https://www.google.com/policies/privacy/. Under https://adssettings.google.com/authenticated kan du gøre indsigelse mod data behandlingen.

15. Behandling af oplysninger ved jobansøgninger

Modtager vi – eksempelvis via en relevant ansøgningsformular på websiden eller pr. e-mail – personoplysninger i forbindelse med jobansøgninger til brug i forbindelse med en ansøgningsproces, gælder desuden følgende:

I tilfælde af at der er indgås en ansættelseskontrakt med jobansøgeren, gemmer vi de personoplysninger, der sendes til os med henblik på behandlingen af ansættelsesforholdet.

Ellers vil vi automatisk slette de personoplysninger, der sendes til os to måneder efter afslaget, såfremt dette ikke strider mod den dataansvarliges andre legitime interesser. En sådan legitim interesse i strid med sletningen kan f.eks. være en dokumentation og bevis for krænkelse af den generelle ligebehandlingslov eller et forsvar for loven i en retssag, der er anlagt mod eller truet af jobansøgeren.

16. Varighed af opbevaring, sletning og spærring af personoplysninger

Personoplysninger fra registrerede skal kun behandles eller opbevares af den dataansvarlige i den periode, der er nødvendigt for at nå opbevaringens formål, med forbehold for andre lovbestemmelser. Et andet afgørende kriterium for varigheden af opbevaring af personoplysninger er den relevante lovbestemte opbevaringsperiode.

Efter bortfald af opbevaringsformål og udløb af eksisterende lovbestemte opbevaringsperioder vil personoplysningerne blive spærret eller slettet af den dataansvarlige uden en tilsvarende anmodning fra den registrerede i overensstemmelse med lovbestemmelser og krav.

17. Dine rettigheder som registreret

Nedenfor beskriver vi de rettigheder, som den registrerede har i forbindelse med behandlingen af personoplysninger over for den dataansvarlige. Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, kan du altid henvende dig til den dataansvarlige. Vi anbefaler, du meddeler os dit ønske enten skriftligt eller pr. e-mail på datenschutz@ck-modelcars.de.

Enhver registreret person, som er berørt af behandlingen af personoplysninger har overfor den dataansvarlige

 1. ret til bekræftelse,
  dvs. retten til at kræve en bekræftelse fra den dataansvarlige på, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles,
 2. ret til oplysning,
  dvs. i tilfælde af behandling af personoplysninger ret til oplysning om disse personoplysninger og til følgende oplysninger:
  • formålene med behandlingen
  • kategorierne af personoplysninger, som behandles
  • eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne, særligt ved modtagere i tredjeland eller ved internationale organisationer
  • det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum
  • eksistensen af en ret til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling
  • eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, alle tilgængelige informationer om oplysningernes oprindelse
  • forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede. (Bemærk: vi anvender ingen profiling og ingen andre metoder til automatiseret beslutningstagning).
 3. i tilfælde af overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation ret til underretning om de egnede garantier i henhold til artikel 46 i databeskyttelsesforordningen i forbindelse med overførslen,
 4. ret til at få stillet
  en kopi af personoplysninger, som er genstand for behandlingen til rådighed. For alle yderligere kopier, som den registrerede anmoder om, kan den dataansvarlige forlange en rimelig betaling på grundlag af administrationsomkostningerne. Hvis den registrerede stiller anmodningen elektronisk, så skal oplysningerne stilles til rådighed i et almindeligt elektronisk format, såfremt den registrerede ikke angiver andet. Denne ret til at modtage en kopi må ikke krænke andre personers rettigheder eller frihedsrettigheder,
 5. ret til berigtigelse,
  dvs. retten til at forlange, at den dataansvarlige omgående berigtiger urigtige personoplysninger vedrørende den pågældende. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har den registrerede ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger – også ved at fremlægge en supplerende erklæring,
 6. Ret til sletning (»retten til at blive glemt«),
  ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
  • Den registrerede trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
  • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2.
  • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
  • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1.
  Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne og i henhold til stk. 1 er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.
  Dette finder ikke anvendelse, i det omfang denne behandling er nødvendig.
  • for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
  • for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
  • af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3 i databeskyttelsesforordningen
  • til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
  • for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 7. ret til begrænsning af behandlingen,
  Den registrerede har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
  • rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte
  • behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses
  • den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  • den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.
  Hvis behandling er blevet begrænset i medfør af stk. 1, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med den registreredes samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser. En registreret, der har opnået begrænsning af behandling i medfør af stk. 1, underrettes af den dataansvarlige, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.
 8. Ret til dataportabilitet,
  Den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når:
  • behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), og
  • behandlingen foretages automatisk.
  Når den registrerede udøver sin ret til dataportabilitet 1, har den registrerede ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Denne ret må ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.
  Udøvelsen af denne ret til dataportabilitet berører ikke retten til sletning (»retten til at blive glemt«). Den nævnte ret finder ikke anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
 9. Ret til indsigelse
  dvs. den registrerede har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.
  Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.
  I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan den registrerede udøve sin ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.
  Hvis personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, har den registrerede ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende den pågældende, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.
 10. retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling (herunder profilering),
  som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende.
  Dette finder ikke anvendelse, hvis afgørelsen
  • er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig
  • er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller
  • er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.
  I de tilfælde, der er omhandlet i litra a) og c), gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.
  Automatiserede afgørelser må ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger, såfremt den registrerede ikke har givet sit samtykke eller behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesse.
Unternehmen

Firma

Ck-modelcars præsenterer sig selv på dette sted og vil tilbyde dig chancen for at vove et blik ind bag kulisserne.

mere
Newsletter

Nyhedsbrev

Få regelmæssige informationer om nyheder og tilbud bekvemt per e-mail.

mere
Facebook

Facebook

Besøg vores Facebook-side og lad dig informere om nye projekter og aktuelle modeller.

mere

PayPal
Amazon Pay
Master Card
Visa
American Express
American Express
American Express
American Express
Discover
Klarna
Giropay
Sofort Überweisung
Nachnahme
Vorkasse