F1 Sale
Menu
Warenkorf
Som: 0,00 € (0)
F1 Sale

Promotieperiode tot: 2024-08-01

WARENKORF

Artikelen in de warenkorf: 0

Som: 0,00 €

Dienst telefoon

+49 6443-81284-28

ma - vr: 9:00 - 16:30 uur uur
Sa: 8:00 uur - 18:00 uur uur

Vouchers

PayPal
Amazon Pay
Master Card
Visa
American Express
JCB
Diners Club
Union Pay
Discover
Klarna
Giropay
Sofort Überweisung
Nachnahme
Vorkasse
Deutsche Post - DHL PaketDHL Express

Bescherming van de privacy

Verklaring inzake de bescherming van de privacy

Wij nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en wij doen al het mogelijke om zo weinig mogelijk gegevens te registreren en op te slaan. Een bepaalde mate van opslag en analyse van gebruikersgegevens is echter noodzakelijk om het bedrijf van deze website te garanderen en te verbeteren. Het gebruik van deze website is in principe mogelijk zonder dat persoonsgegevens vermeld moeten worden. Oom een koppeling van gegevens met een bepaalde persoon gebeurt daarbij niet– behalve wanneer u ons uw naam meedeelt, bijvoorbeeld in een e-mail, via een van onze formulieren of in het kader van een bestelling.

Wanneer u gebruik maakt van een op deze website aangeboden diensten of waren koopt, dan vereist dit regelmatig ook de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw e-mailadres of telefoonnummer. Deze registratie, verwerking en opslag gebeurt hetzij op basis van uw op voorhand verkregen uitdrukkelijke instemming of een wettelijke goedkeuring en op basis van de bepalingen van de Europese basisverordening inzake de gegevensbescherming en de Duitse federale wet inzake de gegevensbescherming.

Over aard, omvang en doel van de door ons via deze website geregistreerde, verwerkte, opgeslagen en gebruikte gegevens evenals uw in dit verband bestaande rechten willen wij u hier informeren.

Wij gebruiken op deze site een SSL-transportcodering. Dit dient o.a. als bescherming van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bij aanvragen aan ons. Dat de verbinding in werkelijkheid gecodeerd gebeurt, herkent u in de adresregel van uw browser, die steeds met "https://" begint en u de bestaande transportcodering met een groen slotsysteem bevestigt.

1. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake de gegevensbescherming en de andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

ck-modelcars Christoph Krombach e.K.
Willeckstr. 7, 35614 Asslar, Germany
datenschutz@ck-modelcars.de

Externe functionaris voor gegevensbescherming:

PROLIANCE GmbH
Leopoldstr. 21, 80802 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

2. Begripsbepalingen

Het gegevensbeschermingsrecht kent speciale betrippen die ook wij in deze verklaring inzake de gegevensbescherming in overeenstemming met de wettelijke definities van de Europese basisverordening inzake de gegevensbescherming gebruiken. Daarom betekent in deze verklaring inzake de gegevens bescherming de uitdrukking

 • persoonsgegevens “ alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“getroffen persoon);
 • getroffen persoon” elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens verwerkt worden: als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door middel van toewijzing van een identificatie met betrekking tot een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meerdere bijzondere eigenschappen geïdentificeerd kan worden, die uitdrukking van een fysieke, psychologische, genetische, fysieke, wetenschappelijke, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn;
 • Verwerking“ elke met of zonder hulp van geautomatiseerde methoden uitgevoerde stap of elke reeks van stappen in verband met persoonsgegevens zoals het registreren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of veranderen, uitlezen, oproepen, gebruiken, openbaar maken door doorsturing, verspreiding of op andere wijze, aanpassing of verbinding, beperking, wissen of vernietigen;
 • Beperking van de verwerking“ de markering van opgeslagen persoonsgegevens met als doen hun toekomstige verwerking te beperken;
 • Profiling“ elke aard van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat dat deze persoonsgegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten, die op een natuurlijke persoon betrekking hebben, te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot werkprestatie, financiële situatie, gezondheid, persoonlijke voorliefdes, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen; als tot de bescherming van de gegevens verplichte onderneming verzaken wij aan elke vorm van profiling;
 • Pseudonymisering“ de verwerking van persoonsgegevens op een wijze dat de persoonsgegevens zonder bijkomende informatie niet meer aan een specifieke getroffen persoon toegewezen kunnen worden, wanneer deze bijkomende informatie apart bewaard wordt en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegewezen worden;
 • Bestandsysteem” elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens, die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, onafhankelijk van het feit of deze verzameling centraal, decentraal of volgens functionele of geografische gezichtspunten geordend gevoerd wordt;
 • Verantwoordelijke“ (of: “voor de verwerking verantwoordelijke“) de natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere, die alleen of samen met anderen de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist; zijn de doelen en middelen van deze verwerking door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten vastgelegd, kunnen de verantwoordelijke c.q. de criteria van zijn benoeming volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten voorzien worden;
 • Opdrachtverwerker” een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere, die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt;
 • Ontvanger“ een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere, wiens persoonsgegevens bekend gemaakt worden, onafhankelijk van het feit of het hierbij al dan niet om een derde gaat. Instanties, die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van deze gegevens door voornoemde instanties gebeurt in overeenstemming met de geldende bepalingen inzake de gegevensbescherming volgens de doeleinden van de verwerking;
 • Derde” een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere, buiten de getroffen persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen, die onder de onmiddellijke verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverantwoordelijke bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
 • Instemming“ van de getroffen persoon elke vrijwillig voor het bepaalde geval, op geïnformeerde wijzen en onmiskenbaar afgegeven wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de getroffen persoon te verstaan geeft dat hij of zij met de verwerking van de op hem of haar betrekking hebbende gegevens akkoord gaat;
 • Schending van de bescherming van persoonsgegevens” een schending van de veiligheid, die tot vernietiging, verlies of verandering, onvrijwillig of onrechtmatig, of voor het onbevoegd bekendmaken van of de onbevoegde toegang tot persoonsgegevens leidt, die doorgestuurd, opgeslagen of op andere wijze verwerkt werden;
 • Grensoverschrijdende verwerking“ een verwerking van persoonsgegevens, die in het kader van de werken van filialen van een verantwoordelijke of een opdrachtverwerker in de Unie in meer dan een lidstaten gebeurt, wanneer de verantwoordelijke of de orderverwerker in meer dan een lidstaat gevestigd is, of een verwerking van persoonsgegevens, die in het kader van de werken van een enkele vestiging van een verantwoordelijke of een orderverwerker in de Unie gebeurt, die echter aanzienlijke effecten op getroffen personen in meer dan een lidstaat heeft of kan hebben;
 • Doorslaggevend en gemotiveerd verzet“ een verzet met het oog op het feit of er al dan niet sprake is van een schending van deze verordening of de geplande maatregel tegen de verantwoordelijke of de orderverwerker met deze verordening overeenkomt, waarbij uit dit verzet de draagwijdte van de risico’s duidelijk blijkt, die van het besluit met betrekking tot de basisrechten en de basisvrijheden van de getroffen personen en eventueel het vrije verkeer van persoonsgegevens in de Unie uitgaan.

3. Juridische basis van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt op basis van de bepalingen van de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming en de Duitse federale wet inzake de gegevensbescherming:

 • Voor verwerkingen, waarbij wij een toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel vragen, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a van de basisverordening inzake de gegevensbescherming.
 • Wanneer de verwerking van persoonsgegevens nodig is om een contract te vervullen, wiens contractant de getroffen persoon is (bijvoorbeeld bij de levering van waren of het verlenen van een andere prestatie of tegenprestatie) of om voorcontractuele maatregelen uit te voeren (bijvoorbeeld bij aanvragen over onze producten of diensten), is de verwerking gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter b van de basisverordening inzake de gegevensbescherming.
 • Wanneer een verwerking van persoonsgegevens wegens een op ons van toepassing zijnde wettelijke plicht noodzakelijk is, bijvoorbeeld om fiscale plichten of bewaringsvoorschriften van het handelsregister te vervullen, dan vindt de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 letter c van de basisverordening inzake de gegevensbescherming plaats.
 • Wanneer de verwerking van persoonsgegevens bij wijze van uitzondering nodig is om levensbelangrijke belangen van de betroffen persoon of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dan zou de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 letter d van de basisverordening inzake de gegevensbescherming gebeuren.
 • De verwerking van persoonsgegevens, die dienen om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde te beschermen, gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 letter f van de basisverordening inzake de gegevensbescherming, indien de belangen of basisrechten of basisvrijheden van de getroffen persoon, die de bescherming van persoonsgegevens vereisten, geen prioriteit hebben. Dergelijk legitiem belang vormt ook de uitvoering van onze zakenactiviteit ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en aandeelhouders.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens kan omwille van wettelijke (bijvoorbeeld handelsrechtelijke of fiscale) redenen voorgeschreven of voor de contractuele afwikkeling noodzakelijk zijn. Worden ons dergelijke gegevens (bijvoorbeeld de gegevens over een contractant) niet voor de verwerking ter beschikking gesteld, dan kunnen wij dergelijk contract niet afsluiten.

4. Logfiles

 • Op onze internetserver wordt, zoals dit ok het geval is op andere webservers, een protocolbestand bijgehouden. In dit protocolbestand worden records opgeslagen, waarin
 • het IP-adres, waarmee u in het internet werkt, en de door u gebruikte internet-serviceprovider
 • datum en tijd van elke toegang tot onze website,
 • de exacte URL van de website die u opzoekt,
 • de gegevens, die u van de server aangevraagd heeft,
 • algemene gegevens over de door u bij de toegang tot de website gebruikte webbrowser (in het bijzonder het browsertype en de versie) en het bedrijfssysteem alsook
 • deels de website, van waaruit u op ons internetaanbod gekomen bent (de zogenaamde “referrer“)

geregistreerd worden. Deze gegevens worden door ons

 • voor de correcte levering van de betreffende website
 • voor statische doeleinden,
 • voor de verdere verbetering van ons internaanbod en voor het optimaliseren van de daarin vervatte reclame,
 • voor de duurzame garantie van de goede werking en integriteit van onze informatietechnische systemen inclusief het afweren van gevaren in geval van een aanval op onze informatietechnische systemen om de noodzakelijke informatie voor de strafvervolgingsinstanties ter beschikking te stellen

benodigd en gebruikt. Deze gegevens worden door ons anoniem geregistreerd en gescheiden van alle aan ons door een getroffen persoon aangegeven persoonsgegevens opgeslagen.

5. Cookies en gebruiksprofielen

In het kader van de wettelijke bepalingen kunnen wij

 • voor het ter beschikking stellen van gebruikersvriendelijkere diensten, die zonder het zetten van cookies niet mogelijk waren,
 • in het kader van onze webshop om de artikels te noteren, die u in de
 • (virtuele) warenmand gelegd heeft,
 • in het kader van een door u gedane aanmelding als gebruiker (inloggen),
 • voor reclamedoeleinden, marktonderzoek evenals
 • voor de verbetering van onze diensten en internetaanbiedingen

gebruiksprofielen onder eenpseudoniem analyseren, maar enkel indien u geen gebruik gemaakt heeftvan uw wettelijke recht om dit gebruik van uw gegevens te herroepen.Een deel van onze diensten vereist dat wij zogenaamde cookiesgebruiken.

Cookies zijn kleinedatahoeveelheden (tekstbestanden), die uw internetbrowser op uwcomputer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onzewebsite opgeslagen worden die het ons mogelijk maakt uw browser teherkennen en van de browsers van andere getroffen personen teonderscheiden.

De meeste browsers zijnstandaard zodanig ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt deconfiguratie van uw browser echter steeds zodanig veranderen dat hijcookies afwijst of op voorhand een bevestiging van u vraagt. Wanneeru cookies afwijst, kan dit echter tot gevolg hebben dat niet alleaanbiedingen en functies van deze website voor u storingsvrijfunctioneren of gebruikt kunnen worden.

Meer details over het gebruikvan cookies op deze website – inclusief de bestaandeOpt-Out-mogelijkheden – vindt u in deze verklaring inzake debescherming van de persoonsgegevens in de hoofdstukken

 • over de interne bezoekersstatistiek en
 • en het tracken van bezoekers door reclamenetwerken.

6. Interne bezoekersstatistiek

Deze website gebruikt de“Google Analytics“ voor de statistische analyse van debezoekerstoegangen. Hierbij gaat het om een webanalysedienst, diedoor de firma Google Inc. aangeboden wordt. De firma Google Inc.treedt hierbij in onze opdracht als opdrachtverwerker op. Deregistratie en verwerking van de gegevens gebeurt daarbij via door defirma Google Inc bedreven servers, die zich in de regel niet in deEuropese Unie, maar in de USA bevinden. Hierbij worden pseudoniemegebruikersprofielen van de bezoekers van onze website aangemaakt.

Wij gebruiken dewebanalysedienst “Google Analytics“ met geactiveerde “IP-anonymisering“. Hierbij wordt het IP-adres van debezoekers aan onze website ingekort. Deze inkorting van het IP-adresgebeurt niet door ons maar door de firma Google Inc.

De firma Google Inc. gebruiktvoor “Google Analytics“ cookies, wiens informatie doorGoogle uitgelezen wordt, naar de servers in de USA gestuurd en daarverwerkt en opgeslagen wordt.

Belangrijk voor u:De installatie van de cookies ken door u in de regel door eeninstelling van uw browsersoftware verhinderd worden. Alternatief kuntu de registratie, verwerking en opslag van de door de cookiegegenereerde gegevens door Google ook verhinderen door ophttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nlbeschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

De voor de dienst GoogleAnalytics“ doorslaggevende verklaring inzake degegevensbescherming van Google Inc. kunt u ophttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nlraadplegen.

 

7. E-mail en contactformulieren

Wanneer u ons een e-mail stuurt of via een contactformulier contact met ons opneemt, dan worden de ons hierbij vrijwillig doorgestuurde persoonsgegevens voor de bewerking of de contactopname automatisch opgeslagen en eventueel verwerkt. Dit bevat – indien door u aangegeven – in het bijzonder de door u aangeven naam, uw adres of e-mailadres, uw telefoonnummer en andere door u vrijwillig verstrekte gegevens. Bij een contactopname via een op deze website ter beschikking gesteld formulier, wordt verder ook het door u hierbij gebruikte IP-adres opgeslagen. In principe gebruiken wij de hierbij verstrekte persoonsgegevens alleen in de daarvoor noodzakelijke omvang voor de bewerking van uw aanvragen en opdrachten. Een doorgave van deze gegevens aan derden gebeurt in geen geval, behalve wanneer de wet ons dit verplicht.

8. Registratie

Deze website biedt u de mogelijkheid om u te registreren. Deze registratie gebeurt met vermelding van persoonsgegevens, die wij in het hiervoor voorziene invoerformulier opvragen. Verder worden het hierbij door u gebruikte IP-adres evenals datum en tijd van verzending van het registratieformulier genoteerd. Deze persoonsgegevens worden door ons voor intern gebruik, voor communicatie met u, voor de afwikkeling van bestaande en toekomstige contractuele relaties (bijvoorbeeld bestellingen), voor de bescherming van ons technisch systeem en om misbruik te verhinderen alsook voor doorgave aan een of meerdere opdrachtverwerkers (bijvoorbeeld post-, pakket- en betalingsdienstverleners) geregistreerd en opgeslagen.

Als geregistreerde persoon kunt u uw bij de registratie vermelde persoonsgegevens steeds veranderen of laten wissen, indien er geen wettelijke voorschriften bestaan – bijvoorbeeld een wettelijk bewaringstermijnvoorschrift – die dit verhinderen. Ook kunt u van ons steeds informatie krijgen welke persoonsgegevens over u as getroffen persoon opgeslagen zijn.

9. Nieuwsbrief

Indien u zich op deze websiteop een door ons aangeboden nieuwsbrief abonneert, moet u hiervoorvia het voorziene invoerformulier bepaalde persoonsgegevens, in hetbijzonder uw e-mailadres, naar ons sturen.

Bij de aanmelding voor denieuwsbrief maken wij omwille van juridische redenen gebruik van de “Double-Opt-In“-procedure door middel van een automatischverwerkte bevestigingsmail naar het door u aangegeven e-mailadres.Hierdoor controleren wij of de titularis van het door u aangegevene-mailadres als getroffen persoon de ontvangst van de nieuwsbriefdaadwerkelijk geautoriseerd heeft.

De tijdens de aanmelding voorde nieuwsbrief geregistreerde persoonsgegevens gebruiken wijuitsluitend

 • voor de verzending van de nieuwsbrief en

 • voor de verzending van informatie en vragen e-mail, die voor het bedrijf of de verdere ontwikkeling van de nieuwsbriefdienst nodig is geboden is.

Een abonnement op eennieuwsbrief kan steeds opgezegd worden, de instemming met de opslagvan de persoonsgegevens kan steeds herroepen worden. Deze opzeggingof herroeping kan via de in elke nieuwsbrief aangebrachte link of viaeen andere mededeling aan de voor de verwerking verantwoordelijkegebeuren. Zowel bij de opzegging als bij de herroeping zullen wijpersoonsgegevens, voor zover er geen wettelijke eisen zijn die ditverhinderen, wissen en de verzending van de nieuwsbrief naar depersoon in kwestie stoppen.

Naast de via hetinvoerformulier doorgestuurde gegevens slaan wij ook datum en tijdvan uw aanmelding en het hierbij door u gebruikte IP-adres op. Ditgebeurt om onszelf gerechtelijk te beschermen en om onze technischesystemen tegen misbruik te beschermen.

De door ons verzondennieuwsbrieven bevatten telpixels, met andere woorden in de e-mailingewerkte miniatuurgrafieken, wiens oproep in een logbestandbijgehouden wordt en waaraan herkend wordt of en wanneer debetreffende nieuwsbrief geopend werd. Op dezelfde wijze gebeurt ookeen registratie en analyse van de oproep van in de nieuwsbriefvervatte links. De opslag en verwerking van deze gegevens gebeurtuitsluitend voor een statistische analyse van de verzending van denieuwsbrief, de optimalisatie van de verzending van de nieuwsbrief ende betere aanpassing van de inhoud van de nieuwsbrief aan debetreffende abonnees.

10. Online reclame

 1. Gebruik van Google Adwords Conversion
  • Wij gebruiken het aanbod van Google Adwords, om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te trekken op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen in relatie met de gegevens van de reclamecampagnes berekenen hoe succesvol de reclamemaatregelen zijn. Wij vervolgen daarmee het belang om u reclame te tonen die voor u van interesse is, onze website voor u interessanter te maken en een faire berekening van reclamekosten te bereiken.
  • Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenaamde aAd Servers” uitgeleverd. Daarvoor gebruiken wij server cookies, waardoor bepaalde parameters voor de meting van het succes, zoals het tonen van advertenties of kliks door de gebruiker, gemeten kunnen worden. Indien u via een Google-advertentie op onze website komt, wordt door Google Adwords een cookie op uw PC opgeslagen. Deze cookies verliezen in de regel na 30 dagen hun geldigheid en mogen niet dienen om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden in de regel als analysewaarden de Unique Cookie-ID, het aantal Ad Impressions per plaatsing (frequentie), laatste print (relevant voor Post-View-Conversions) alsook Opt-out-informatie (markering, dat de gebruiker niet meer aangesproken wenst te worden) opgeslagen.
  • Deze cookies maken het Google mogelijk uw internetbrowser te herkennen. Indien een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Adwords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet verstreken is, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en met deze pagina doorverbonden werd. Aan elke Adwords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen bijgevolg niet via de websites van Adwords-klanten opgevolgd worden. Wij zelf registreren en verwerken in de genoemde reclamemaatregelen geen persoonsgegevens. Wij krijgen van Google enkel en alleen statistische analyses ter beschikking gesteld. Met behulp van deze analyses kunnen wij herkennen welke van de toegepaste reclamemaatregelen zeer effectief zijn. Verdere details uit het gebruik van de reclamemiddelen krijgen wij niet, in het bijzonder kunnen wij de gebruikers niet met behulp van deze informatie identificeren.
  • Op basis van de ingezette marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door de inzet van deze tool door Google geregistreerd worden en informeren u daarom op basis van de stand van onze kennis: door de integratie van AdWords Conversion krijgt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website of een advertentie van ons aangeklikt heeft. Indien u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres in ervaring brengt en opslaat.
  • U kunt de deelname aan deze traceermethode op verschillende manieren verhinderen: a) door een instelling van uw browsersoftware, in het bijzonder voert het onderdrukken van derden-cookies ertoe dat u geen advertenties van derdenaanbieders ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor Conversion-Tracking, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com“ geblokkeerd worden, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling gewist wordt wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van de op interesses gerichte advertenties van de aanbieders, die deel van de zelfregelingscampagne “About Ads“ zijn, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling gewist wordt, wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome op de link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij maken u erop attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van dit aanbod in volle omvang kunt gebruiken.
  • De juridische basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/nl.html. Alternatief kunt u de website van de Network Advertising Initiative (NAI) onder https://www.networkadvertising.org bezoeken. Google heeft zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Remarketing
  Naast Adwords Conversion gebruiken wij de applicatie Google Remarketing. Hierbij gaat het om een methode waarmee wij u opnieuw willen aanspreken. Door deze applicatie kunnen u na bezoek van onze website, wanneer u internet verder gebruikt, onze reclameadvertenties getoond worden. Dit gebeurt door middel van in uw browser opgeslagen cookies, waarmee uw gebruiksgedrag bij bezoek aan verschillende websites door Google geregistreerd en geanalyseerd wordt. Zo kan door Google uw vorig bezoek aan onze website vastgesteld worden. Een combinatie van de in het kader van remarketing geregistreerde gegevens met uw persoonsgegevens, die eventueel door Google opgeslagen worden, vindt door Google naar eigen verklaring niet plaats. In het bijzonder wordt volgens Google bij remarketing een pseudonymisering gebruikt.
 3. DoubleClick by Google
  • Deze website gebruikt verder de online marketing DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om voor de gebruikers relevante advertenties te publiceren, de berichten over de campagnes te verbeteren of om te vermijden dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Via een Cookie-ID registreert Google, welke advertenties in welke browser gepubliceerd worden en kan zo verhinderen dat deze meerdere keren getoond worden. Verder kan DoubleClick door middel van Cookie-IDs zogenaamde conversions opnemen die betrekking hebben op advertentieaanvragen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de reclamefirma oproept en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-Cookies geen persoonsgebonden informatie.
  • Door de ingezette marketingtools bouwt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door de inzet van deze tool door Google geregistreerd worden en informeren u daarom volgens de stand van onze kennis: door de integratie van DoubleClick krijgt Google de informatie dat u het betreffend deel van onze website opgeroepen of een advertentie van ons aangeklikt heeft. Wanneer u zich bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd hebt, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres in ervaring brengt en opslaat.
  • U kunt de deelname aan deze traceermethode op verschillende manieren verhinderen: a) door een instelling van uw browsersoftware, in het bijzonder voert het onderdrukken van derden-cookies ertoe dat u geen advertenties van derdenaanbieders ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor Conversion-Tracking, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com“ geblokkeerd worden, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling gewist wordt wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van de op interesses gerichte advertenties van de aanbieders, die deel van de zelfregelingscampagne “About Ads“ zijn, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling gewist wordt, wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome op de link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij maken u erop attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van dit aanbod in volle omvang kunt gebruiken.
 4. Facebook Custom Audiences
  • Verder gebruikt de website de remarketing-functie “Custom Audiences“ van Facebook Inc. („Facebook“). Daardoor kunnen gebruikers van de website tijdens het bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die eveneens gebruik maken van deze procedure reclameadvertenties, op hun interesses gericht, (“Facebook-Ads“) oproepen. Wij vervolgen daarmee het belang om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken.
  • Door middel van de ingezette marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door de inzet van deze tools door Facebook geregistreerd worden, en wij informeren u daarom volgens onze stand van kennis: door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de website in kwestie opgeroepen heeft, of een advertentie van ons aangeklikt heeft. Wanneer u bij een dienst van Facebook geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Facebook geregistreerd bent of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatie-eigenschappen registreert en opslaat.
  • De deactivering van de functie “Facebook Custom Audiences“ is [hier en] voor ingelogde bezoekers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads mogelijk
  • De juridische basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook krijgt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

11. Ingegratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om onze Trusted Shopskwaliteitszegel en de eventueel verzamelde evaluaties alsook hetaanbod van e Shops producten voor de kopers na een bestelling weer tegeven is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Dit dient om onze in het kadervan het inschatten van belangen overwegend legitiem belang aan eenoptimale verkoop van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG.De Trustbadge en de diensten waarvoor daarmee reclame gemaakt wordtzijn een aanbod van de Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C,50823 Keulen.

Bij het oproepen van deTrustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamdeserver-logfile op, die bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijdstipvan oproep, doorgestuurde datahoeveelheid en de aanvragende provider(toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Dezetoegangsgegevens worden niet geanalyseerd en worden ten laatste zevendagen na einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

Andere persoonsgegevens wordenalleen naar Trusted Shops gestuurd, wanneer u hiervoor uw instemminggegeven heeft, na afsluiten van een bestelling voor het gebruik vanTrusted Shops producten beslist, of zich reeds voor het gebruikgeregistreerd heeft. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shopsafgesloten contractuele overeenkomst.

12. Integratie van de Google klantenbesprekingen

Voor de weergave van de Googleklantenbesprekingen en de eventueel verzamelde beoordelingen is opdeze website de Widget Google klantenbesprekingen geïntegreerd.

Dit dient om onze in het kadervan het inschatten van belangen overwegend legitiem belang aan eenoptimale verkoop van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG.De Widget en de daarmee verbonden diensten zijn een aanbod van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Bij de oproep van de Widgetslaat de webserver automatisch een zogenaamde Server-logfile op, diebijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, dedoorgestuurde datahoeveelheid en de aanvragende provider (toegangsgegevens) b bevat en de oproep documenteert. Verder wordenbij geplaatste bestellingen het bestelnummer, e-mailadres, het landvan de factuur en identificatienummers van de gekochte productendoorgestuurd.

De verklaring inzake debescherming van de privacy vindt u ophttps://www.google.com/policies/privacy/.Op https://adssettings.google.com/authenticatedkunt u de gegevensverwerking herroepen.

13. Google Maps kaarten

Deze website gebruikt de kaartenprovider “Google Maps“ van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Bij de gegevens kunnen in het bijzonder gegevens over de vestiging en IP-adressen van de gebruikers horen, die echter niet zonder hun instemming (in het kader van de instellingen van uw mobiele toestellen en browsers), geregistreerd worden. De gegevens kunnen in de USA verwerkt worden. De verklaring inzake de bescherming van de privacy vindt u op https://www.google.com/policies/privacy/. Op https://adssettings.google.com/authenticated kunt u de gegevensverwerking herroepen.

14. Youtube video’s

Deze website gebruikt “YouTube“-video’s van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wij gebruiken de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus “nocookie“. De verklaring inzake de bescherming van de privacy vindt u https://www.google.com/policies/privacy/. Op https://adssettings.google.com/authenticated kunt u de gegevensverwerking herroepen.

15. Gegevensverwerking bij sollicitaties

Worden ons –bijvoorbeeld via een sollicitatieformulier op de website of pere-mail– persoonsgegevens in het kader van sollicitaties voor deafwikkeling van een sollicitatieprocedure doorgestuurd, dan geldtverder het volgende:

Voor het geval dat met desollicitant een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten, zullen wij deons doorgestuurde persoonsgegevens voor de afwikkeling van dearbeidsovereenkomst opslaan.

Anders zullen wij de naar onsgestuurde persoonsgegevens automatisch twee maanden na afzeggingwissen, indien er geen andere legitieme belangen van de voor deverwerking verantwoordelijke zijn die dit tegenspreken. Een legitiembelang dat het wissen tegenwerkt, kan bijvoorbeeld een wegens eenschending van de algemene wet op gelijke behandeling gebodendocumentatie- en bewijsplicht of een rechtsverdediging in een tegenons ingediende of dreigende klacht van de sollicitant zijn.

16. Duur van de opslag, wissen en blokkeren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van degetroffen personen worden door de voor de verwerkingverantwoordelijke onder voorbehoud van andere wettelijke bepalingenalleen voor de periode verwerkt of opgeslagen, die nodig is om hetdoel van de opslag te verwezenlijken. Een ander bepalend criteriumvoor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de wettelijkebewaringstermijn.

Wanneer de doeleinden voor deopslag wegvallen en na afloop van bestaande wettelijkeopslagtermijnen worden de persoonsgegevens door de voor de verwerkingverantwoordelijke ook zonder een opvordering van de getroffen persoonvolgens de wettelijke bepalingen en eisen geblokkeerd of gewist.

17. Uw rechten als getroffen persoon

Hiernavolgend beschrijven wij de rechten die elke van de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon tegenover de voor de verwerking verantwoordelijke toestaan. Wanneer u een van deze rechten wilt waarnemen, kunt u zich steeds tot de voor de verwerking verantwoordelijke richten. Wij raden u aan ons uw wens schriftelijk of per e-mail op datenschutz@ck-modelcars.de mee te delen.

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft tegenover de voor de verwerking verantwoordelijke

 1. het recht op bevestiging, met andere woorden het recht om van de verantwoordelijke een bevestiging te vragen of de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt worden;
 2. het recht op informatie, met andere woorden, in geval van de verwerking van persoonsgegevens een recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de volgende informatie:
  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie de persoonsgegevens bekend gemaakt werden of nog zullen worden, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
  • wanneer mogelijk de geplande duur voor de opslag van de persoonsgegevens of, wanneer dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur vast te leggen;
  • het bestaan van een recht op correctie of wissen van de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op verzet tegen deze verwerking;
  • het bestaan van een recht op klacht bij een toezichthoudende instantie;
  • wanneer de persoonsgegevens niet bij de getroffen persoon geregistreerd worden, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
  • het bestaan van een geautomatiseerde beslissing inclusief profiling volgens artikel 22 lid 1 en 4 van de basisverordening inzake de gegevensbescherming en – ten minste in deze gevallen – doorslaggevende informatie over de gebruikte logica en de draagwijdte en de nagestreefde uitwerkingen van dergelijke verwerking voor de getroffen persoon. (Opmerking: Wij gebruiken geen profiling en geen andere methoden van het geautomatiseerd nemen van beslissingen.)
 3. wanneer persoonsgegevens naar een derdeland of naar een internationale organisatie gestuurd worden, het recht op instructie over de passende garanties volgens artikel 46 van de basisverordening inzake de gegevensbescherming in verband met het doorsturen;
 4. het recht op ter beschikking stellen van een kopie van de persoonsgegevens, het onderwerp van de verwerking zijn. Voor alle andere kopieën, die de getroffen persoon aanvraagt, kan de verantwoordelijke een redelijke vergoeding op basis van de administratiekosten vragen. Dient de getroffen persoon de aanvraag elektronisch in, dan moet de informatie in een gangbaar elektronisch formaat ter beschikking gesteld worden, indien de persoon niets anders aangeeft. Dit recht op ontvangst van een kopie mag de rechten en vrijheden van andere personen niet benadelen;
 5. het recht op correctie, met andere woorden het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk de correctie van op hem of haar betrekking hebbende onjuiste persoonsgegevens te eisen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de getroffen persoon het recht de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens , – ook door middel van een aanvullende verklaring – te eisen;
 6. het recht op wissen (“Recht om vergeten te worden“), met andere woorden het recht, van de gegevensverantwoordelijke te eisen, dat de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens onmiddellijk te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:
  • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor ze werden opgeslagen of op andere wijze verwerkt werden.
  • De getroffen persoon herroept zijn instemming waarop de verwerking volgens artikel 9 lid 2 letter a van de basisverordening inzake de gegevensbescherming gebaseerd was, en het ontbreekt aan een andere juridische basis voor de verwerking.
  • De getroffen persoon tekent volgens artikel 21 lid 1 van de basisverordening inzake de gegevensbescherming verzet aan tegen de verwerking en er bestaan geen legitieme redenen voor de verwerking die voorrang hebben, of de getroffen persoon tekent verzet aan tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 2 van de basisverordening.
  • De persoonsgegevens werden onrechtmatig gebruikt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een juridische plicht volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
  • De persoonsgegevens werden met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens artikel 8 lid 1 geregistreerd.
  Heeft de gegevensverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar gemaakt en is hij volgens lid 1 verplicht om deze gegevens te wissen, dan neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementeringskosten, passende maatregelen, ook van technische aard, om voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, te informeren over het feit dat een getroffen persoon van hen geëist heeft dat alle links met deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens gewist worden. Dit geldt niet wanneer de verwerking noodzakelijk is
  • voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
  • voor de uitoefening van een juridische plicht die de verwerking volgens het recht van de Unie of van de lidstaten, aan wie de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een taak uit te voeren die in het openbare belang ligt of die gebeurt in uitoefening van een openbare taak, die aan de verwerkingsverantwoordelijke werd opgedragen;
  • omwille van redenen van het openbare belang in het bereik van de openbare gezondheid volgens artikel 9 lid 2 letters h en i evenals artikel 9 lid 3 van de basisverordening inzake de gegevensbescherming;
  • voor in het openbare belang liggende archiefredenen, wetenschappelijke of historische doeleinden volgens artikel 89 lid 1 van de basisverordening inzake de gegevensbescherming, op voorwaarde dat het genoemde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig benadeelt, of
  • om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.
 7. het recht op beperking van de verwerking, met andere woorden het recht van een door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens onmiddellijk te wissen wanneer er sprake is van een van de volgende redenen:
  • de juistheid van de persoonsgegevens van de getroffen persoon wordt betwist, en meer concreet voor een periode die het de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
  • de verwerking onrechtmatig is en u afwijst om de persoonsgegevens te wissen en in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
  • de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens voor de verwerking niet meer nodig heeft, u de gegevens echter nodig heeft om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  • de getroffen persoon verzet aangetekend heeft tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 basisverordening inzake de gegevensbescherming en het nog niet vaststaat of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke voorrang hebben op uw redenen.
  Werd de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens beperkt dan mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of omwille van redenen van openbaar lang van de Unie of van een lidstaat verwerkt worden. Een getroffen persoon, die een beperking van de verwerking verkregen heeft, wordt door de verwerkingsverantwoordelijke ingelicht voordat de beperking opgeheven wordt.
 8. het recht op gegevenstransmissie, met andere woorden, het recht van de door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon om de op hem of haar betrekking hebbende gegevens, die hij of zij aan de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerd, gangbaar en met machine leesbaar formaat te krijgen, en de persoon in kwestie heeft het recht deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke testuren, zonder beletsel door de verwerkingsverantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens ter beschikking gesteld werden, op voorwaarde dat
  • de verwerking op een instemming volgens artikel 6 lid 1 letter a of artikel 9 lid 2 letter a van de basisverordening inzake de gegevensbescherming of op een contract volgens artikel 6 lid 1 letter b van de basisverordening inzake de gegevensbescherming gebaseerd is en
  • de verwerking met behulp van geautomatiseerde methoden gebeurt.
  Bij de uitoefening van uw recht op gegevenstransmissie heeft de getroffen persoon het recht ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens direct door een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke gestuurd worden, indien dit technisch doenbaar is. Dit recht mag de rechten en vrijheden van andere personen niet beïnvloeden.
  De uitoefening van dit recht op gegevensoverdracht heeft geen invloed op het recht op wissen (“Recht om vergeten te worden“). Dit recht geldt niet voor een verwerking, die nodig is om een taak uit te voeren, die in het openbare belang ligt of die gebeurt in uitoefening van een openbare taak die aan de verwerkingsverantwoordelijke werd opgedragen.
 9. Het recht op herroeping,
  met andere woorden, het recht van de door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon omwille van redenen die uit een bijzondere situatie resulteren, om op elk ogenblik tegen de verwerking van op hen betrekking hebbende persoonsgegevens, die op basis van artikel 6 lid 1 letters e of f van de basisverordening inzake de gegevensbescherming gebeurt, verzet aan te tekenen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet meer behalve wanneer hij dringende redenen voor de verwerking kan bewijzen die de belangen, rechten en vrijheden van de getroffen persoon overschrijden, of wanneer de verwerking dient om wettelijke aanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.
  Worden persoonsgegevens verwerkt, om directe reclame te bedrijven, dan heeft de getroffen persoon het recht om steeds verzet aan te tekenen tegen op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling, op voorwaarde dat dit in verbinding staat met dergelijke directe reclame.
  Tekent de getroffen persoon verzet aan tegen de verwerking voor de directe reclame, dan worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
  In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij kan de getroffen persoon ongeacht de richtlijn 2002/58/EG naar recht op verzet door middel van geautomatiseerde procedures uitoefenen, waarbij technische specificaties gebruikt worden.
  De getroffen persoon heeft het recht omwille van redenen die uit zijn of haar bijzondere situatie resulteren, tegen de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens, die voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistiekdoeleinden volgens artikel 89 lid 1 van de basisverordening inzake de gegevensbescherming verzet aan te tekenen, behalve wanneer de verwerking nodig is om een in het openbaar belang liggende taak te vervullen.
 10. het recht, om niet aan een geautomatiseerde beslissing (inclusief profiling) onderworpen te worden, die tegenover de persoon in kwestie een juridisch effen ontplooit of de persoon op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet, wanneer de beslissing
  • voor het afsluiten of het vervullen van een contract tussen de getroffen persoon en de verantwoordelijke noodzakelijk is,
  • op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is, toegelaten is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen voor het vrijwaren van de rechten en vrijheden alsook de legitieme belangen van de getroffen persoon bevatten of
  • met de uitdrukkelijke toestemming van de getroffen persoon gebeurt.
  In de in voornoemde letters a en c genoemde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsook de legitieme belangen van de getroffen persoon te vrijwaren, waarbij minstens het recht op interventie van een persoon vanwege de verwerkingsverantwoordelijke, op weergave van het eigen standpunt en het aanvechting van de beslissing hoort.
  Geautomatiseerde beslissingen mogen niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van gegevens, wanneer de getroffen persoon er niet mee ingestemd heeft of de verwerking op basis van het recht van de Unie of het recht van een lidstaat, dat in een redelijke verhouding tot het nagestreefde doel staat, de inhoud van het recht op gegevensbescherming vrijwaart en passende en specifieke maatregelen voor het vrijwaren van de basisrechten en belangen van de getroffen persoon voorziet., omwille van redenen van een aanzienlijk openbaar belang noodzakelijk is.
Unternehmen

Onderneming

ck-modelcars stelt zich hier voor en wil u graag een blik “achter de coulissen” mogelijk maken.

meer
Newsletter

Nieuwsbrief

Laat u regelmatig over nieuwigheden en aanbiedingen informeren, eenvoudig per e-mail.

meer
Facebook

Facebook

Bezoek ons op Facebook en vind hier informatie over nieuwe producten en actuele modellen.

meer

PayPal
Amazon Pay
Master Card
Visa
American Express
American Express
American Express
American Express
Discover
Klarna
Giropay
Sofort Überweisung
Nachnahme
Vorkasse